www.free-counter-plus.com


 

การแข่งขันกีฬาอนุบาล ตามโครงการกีฬาอนุบาลอำเภอจุนสัมพันธ์ ประจำปี 2558
ณ สนามอำเภอจุน ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย.2558เจ้าหน้าที่พร้อมทีมงานฝ่ายบริหารเยี่ยมชมโครงการต่างๆ โดยการบริหารจัดการของ
ท่านนายกอุบลวรรณ เข็มเพชร ที่โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

 

เดือนกันยายน 2558
เดือนสิงหาคม 2558
เดือนกรกฏาคม 2558