โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดโครงการของ รพ.สต.ลอ โดย ผอ.สุทธิรา พรหมเผ่า
พร้อมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6. หมู่บ้าน กลุ่มผู้นำ อสม. และ ตัวแทนแม่บ้าน ณ ศาลาหมู่บ้าน ปางป้อม ม.4
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 09.00-10.30 น. (23 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานฝ่ายการศึกษา โดย ผอ.อนันต์ เวียงลอ นำคณะครูและลูกเสือ รร. ทต. เวียงลอ
เข้าค่ายท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ที่ จว. เเพร่ (24-27 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานฝ่ายบริหารตรวจสังเกตุการและแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าในชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 11.00 น. (23 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดโครงการของ รพ.สต.ลอ โดย ผอ.สุทธิรา พรหมเผ่า
พร้อมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6. หมู่บ้าน กลุ่มผู้นำ อสม. และ ตัวแทนแม่บ้าน ณ ศาลาหมู่บ้าน ปางป้อม ม.4
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 09.00-10.30 น. (23 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานฝ่ายบริหารตรวจสังเกตุการและแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าในชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 11.00 น. (23 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานบริหารกับป้องกัน ทต. เวียงลอ สำรวจพื้นที่น้ำหลากร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน
เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการประสานงานการช่วยเหลือยังหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ
บ้านปางป้อม หมู่ที่ 2.บ้านปางป้อม เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม. ไหล ลงมา บ้านปางป้อม หมู่ 9/4/7.
และลำน้ำจุน ผ่านหมู่ที่ 5. และลงสู่แม่น้ำอิง หมู่ที่ 10
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 16.50 น. (22 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานบริหารกับป้องกัน ทต. เวียงลอ สำรวจพื้นที่น้ำหลากร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน
เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการประสานงานการช่วยเหลือยังหน่วยงานต่าง ๆ
จุด บริเวณ ในซอยบ้านพ่อกำนันเดช ! บ้านปางป้อม หมู่ที่ 9
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 11.40 น. (22 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานบริหารกับป้องกัน ทต. เวียงลอ สำรวจพื้นที่น้ำหลากร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน
เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการประสานงานการช่วยเหลือยังหน่วยงานต่าง ๆ
จุด บริเวณ หัวสะพานชำรุดบ้านปางป้อม หมู่ที่ 2
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 11.40 น. (22 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานบริหารกับป้องกัน ทต. เวียงลอ สำรวจพื้นที่น้ำหลากร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน
เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการประสานงานการช่วยเหลือยังหน่วยงานต่าง ๆ
จุด บริเวณ ถนน ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านปางป้อม ต.ลอ
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 11.00 น. (22 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โดยนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
มอบหมายทีมงานบริหารกับป้องกัน ทต. เวียงลอ สำรวจพื้นที่น้ำหลากร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน
เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการประสานงานการช่วยเหลือยังหน่วยงานต่าง ๆ
จุด บริเวร ถนน หน้า รพ. สต. ลอ บ้านปางป้อม หมู่ที่ 7
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ เวลา 11.00 น. (22 ก.ค. 2560)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถัดไป